ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း အတြက္မူေဘာင္ကို တ႐ုတ္ႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား သေဘာတူေပက်င္း ၁၉-၅-၂၀၁၇

အျငင္းပြားေတာင္ တ႐ုတ္ပင္လယ္ အေရးကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကာလရွည္ၾကာ အဆိုျပဳထားေသာ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းအတြက္ ခ်မွတ္သည့္ မူေဘာင္ကုိ တ႐ုတ္ႏွင့္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားက ေမ ၁၈ ရက္တြင္ သေဘာတူေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မူၾကမ္းေရးဆြဲရန္ ေတာင္းဆိုၿပီးေနာက္ ၁၅ ႏွစ္အၾကာ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ၎မူၾကမ္းကုိ တ႐ုတ္ႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားက သေဘာတူမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္အစုိးရသည္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအား အမွန္တကယ္ လိုက္နာမႈ ရွိ၊ မရွိအျပင္ အာဆီယံအေနျဖင့္လည္း တ႐ုတ္ကို တြန္းအားေပးႏိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕က စုိးရိမ္ပူပန္ လ်က္ရွိသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ေဂြယန္ၿမိဳ႕၌ တ႐ုတ္ႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုၿပီးေနာက္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း အတြက္ မူေဘာင္ကုိ သေဘာတူျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာေသာ္လည္း အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေပ။

ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား အၾကား ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႏွင့္နက္႐ိႈင္းမႈရွိၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ ေသာရလဒ္မ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းေပး ႏိုင္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ၎တို႔၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေျပာသည္။

#PyiChitThar

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

Label Pilihan