ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ အပူခ်ိန္ျမင့္မားလာ၍ ေရသုိေလွာင္ေရးအတြက္ အခက္ေတြ႕ဟႏိြဳင္း ၂၁-၄-၂၀၁၇

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္ အပူခ်ိန္မ်ား ျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္ ေရခန္းေျခာက္မႈ ျပႆနာျဖင့္ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေရအခက္အခဲျဖင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း၊ ေရသုိေလွာင္ေရး အတြက္ အခက္ေတြ႕လာေၾကာင္း ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနကယေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ေရသုိေလွာင္ ေရးအတြက္ နည္းပညာပုိင္းကုိ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေနၿပီး လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာရာသီ ဥတုအေျခအေနေၾကာင့္ ပံုမွန္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ အတုိင္းေဆာင္ရြက္ ရန္ပင္ အခက္ေတြ႕ေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္ အပူခ်ိန္ ျမင့္မားေနျခင္းေၾကာင့္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ကုိသာ အားထားေနရသည့္ ေဒသမ်ားတြင္လည္း ေရနည္းလာသည့္အတြက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံု လည္ပတ္ႏုိင္ရန္ ႐ုန္းကန္ေနရၿပီး ေဒသခံမ်ားလည္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ျပတ္ေတာက္မႈျဖင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ေရထုအရင္းအျမစ္ကုိ အားထားေနရသည့္ က႑တုိင္းမွာ ေရခန္းေျခာက္မႈ ေၾကာင့္ ဆက္လက္လည္ပတ္ႏုိင္ ရန္အတြက္ ျပႆနာရွိေနၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ အဆုိပါ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္လုပ္ ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

''ေရအခက္အခဲ ေၾကာင့္လက္႐ိွ ေရသံုးစြဲမႈ စနစ္ေတြ၊ ေရျဖန႔္ေဝေရး စီမံခန႔္ခဲြမႈ ေတြကို ေသခ်ာျပန္သုံးသပ္မွ ရေတာ့မယ္။ ေရသုိေလွာင္ေရး စနစ္နဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စနစ္ကုိလဲ ျပန္ျပင္သြားဖုိ႔ လုိအပ္ေနတယ္''ဟု ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အဖဲြ႕အစညး္၏ ဒါ႐ုိက္တာျဖစ္သူ ထရန္ဒင္ေဟြက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

#PyiChitThar

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

Label Pilihan