တစ္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္း အရိွန္ျပန္ရမည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု ခန္႔မွန္း


World Bank building at Washington

၀ါရွင္တန္ ၊ ၁၂-၁-၂၀၁၇

ေရနံႏွင့္ ထြက္ကုန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျပန္လည္ျမင့္တက္ လာမႈေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ေစ်းကြက္မ်ားမွ ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား အေပၚ ဖိအားေလ်ာ့ပါး လာျခင္း၊ ဘရာဇီးႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံတုိ႔၏ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းမ်ား ဆံုးခန္းတိုင္ခဲ့ျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလံုး ဆုိင္ရာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္း အရွိန္ျပန္ရ လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာဘဏ္အုပ္စု က ဇန္နဝါရီ ၁ဝ ရက္တြင္ ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၏ တစ္ကမၻာလံုး ဆုိင္ရာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္း ထားမွန္သည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အနည္းငယ္ ျမင့္တက္လာႏုိင္ၿပီး ၂ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု က ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ကမၻာ့စီးပြားေရး အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ ကမၻာ့ဘဏ္ အစီရင္ခံစာ ၏ အဆုိအရ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ား၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္း သည္ ၁ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း အထက္ ျမင့္တက္လာမည္ ျဖစ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္း မွာ ၄ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း  ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း ႐ုိက္တာ သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္းမွာ ဆက္လက္ က်ဆင္းမည္ ျဖစ္ၿပီး ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ ရပ္တန္႔ေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္ အုပ္စုက ခန္႔မွန္းထားသည္။

ထို႔ျပင္ ကမၻာ့ဘဏ္ အုပ္စု၏ အဆုိအရ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္းမွာ ၇ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ဆက္လက္ျမင့္တက္ လာႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

#PyiChitThar

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

Label Pilihan